Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. e-demar.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Parduotuvėje.
  2. Parduotuvėturi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  3. Parduotuvėturi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
  4. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymoParduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakinėja prekes. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Parduotuvėje, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 2. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
  1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.Parduotuvėpatvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  3. Toliau Klientas turi pasirinkti siūlomą atsiskaitymo būdąParduotuvėje.
  4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
  5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
  6. Klientui pateikus užsakymą,Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
  7. Parduotuvė gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Parduotuvės vykdymo pradžios momentu.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
  9. Parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešęs Klientui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Klientas, pasirinkęs atsiskaitymo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.
  10. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  11. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.
 3. Prekių pristatymas
  1. Parduotuvėįsipareigoja prekes pristatyti Klientui jo nurodytu adresu ne vėliau kaip per 1 – 10 darbo dienų Lietuvos teritorijoje nuo gauto apmokėjimo už prekes. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Parduotuvės sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
  3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikštiParduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4. Prekės, užsakytosParduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“).
  5. Parduotuvė visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
  6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Parduotuvę elektroniniu paštu:
   • jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
   • visais atvejais nedelsiant informuoti Parduotuvę, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
  7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus,Parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
  8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie taiParduotuvę.
 4. Prekių grąžinimas
  1. Apie užsakymo atsisakymą Klientas privalo pranešti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu ramedil@demar.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes, užsakymo numerį ir laisvos formos prašymą arba užpildoma prekių grąžinimo forma 
  2. Klientas gali grąžinti prekes tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Klientas įsigijo. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  3. Parduotuvė turi teisę nepriimti Kliento grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  4. Pinigai Klientui grąžinami per 14 (keturiolika) darbo dienų po to, kai gaunamas pranešimas apie pirkinio atsisakymą ir prekės būna pristatytos Parduotuvei.
  5. Grąžindamas prekes Klientas privalo nurodyti siuntėjo adresą (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Prekių grąžinimas“ ar „Kontaktai“) ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Parduotuvė negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Parduotuvė neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
  6. Klientas padengia prekių grąžinimo Parduotuvei išlaidas, jei nesusitarta kitaip.
  7. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Klientui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Klientas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus.
  8. Parduotuvė turi teisę nepriimti Kliento grąžinamų prekių, jei Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  9. Į bendrą prekės kainą yra įskaičiuotos pristatymo išlaidos, kurios sudaro 3 (trys) eurus. Prekės grąžinimo atveju, ši suma bus išskaičiuota iš bendros sumokėtos prekės kainos.
  10. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos
   raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų
   nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei
   problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį
   subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,
   www.vvtat.lt) arba į teismą.
  11. Elektroninė ginčų sprendimo platforma:  ec.europa.eu/odr/.
 5. Kitos nuostatos
  1. Visi pranešimai Parduotuveituri būti teikiami elektroniniu paštu ramedil@demar.lt.
  2. Sutartis tarp Kliento ir Parduotuvės sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.